top of page

Obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) upravují s ustanovením § 1751 odst.1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (“Občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím, které vzniká v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (“Smlouva”) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.opiium.cz

 

Pro účely těchto podmínek se rozumí

 

  • prodávajícím společnost Opium Sport, s.r.o. se sídlem Náměstí 14.října 17, Praha 5, 15000, IČ: 10823794, zapsané v obchodním rejstříku pod sp.značkou C 349053/MSPH vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail: info@opiumsport.cz, telefonní číslo: +420730171487, adresa provozovny: Náměstí 14.října 17, Praha 5, 15000  (dále jen “Prodávající”),

  • kupujícím fyzická osoba, která je spotřebitelem ve smyslu ust. §419 občanského zákoníku,

  • internetovým obchodem se rozumí internetový obchod provozovaný prodávajícím na adrese www.opiium.cz

 

Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

 

V případě odchylných ujednání v kupní smlouvě, která jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 

Komunikace mezi klientem a prodávajícím je na dálku, proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se dohodli bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího, a smlouva je tak uzavřená distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.opiium.cz.


1.  Některé definice

1.1 Cena je finanční částka, kterou zákazník hradí za Zboží.

1.2 Cena za dopravu je finanční částka, kterou zákazník hradí za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení.

1.3 Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu.

1.4 DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

1.5 Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu.

1.6 Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření smlouvy o koupi Zboží a e-shopem www.opiium.cz

1.7 Uživatelský účet / Členství je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených smluv.

2.  Obecná ustanovení a poučení

2.1 Koupě Zboží je možná jen přes rozhraní našeho e-shopu.

2.2 Při nákupu zboží je povinností Kupujícího poskytnout nám v Objednávce všechny informace pravdivě a správně. 

 

3. Uzavření smlouvy

3.1 Smlouva s námi je uzavřena v českém jazyce

3.2 Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou kupující za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi nad rámec Celkové ceny nemusí kupující očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3 K tomu, aby mohla být Smlouva uzavřena, je třeba vytvoření objednávky kupujícím na E-shop, kde musí být uvedeny tyto údaje:

a) Informace o nakupovaném zboží (na e-shopu Kupující označuje zboží, o jehož nákup má zájem tlačítkem “Přidat do košíku”

b) Informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží.Tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v uživatelském prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží, způsobu jeho doručení a platby

c) své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

 3.4 V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka “Objednat s povinností platby” Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ještě potvrdit Vaše seznámení a souhlas s Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. Po stisku tlačítka “Objednat s povinností platby” budou všechny vyplněné informace odeslány přímo nám.

3.5 Vaši objednávku Vám po jejím doručení v co nejkratší době potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

3.6 Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme oci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. V případě, že nastane jaýkoliv důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte.

bottom of page